Du har vel kontroll på pengebruken?

Budsjettering er ofte lavt prioritert i oppstartsselskaper. Men hvor mye penger bør du bruke? Og hva bør du bruke pengene på? De fleste gründere blir nok overrasket over at dette kan være viktigere enn selve produktet eller tjenesten.

De fleste gründere starter selskap fordi de har en god idé, men tenker ikke særlig på alt det fører med seg å drive selskap. Litt lengre ned i løypa blir de fleste gründere avhengig av å hente inn kapital fra eksterne investorer, og da konkurrerer de med andre gründere som også har et godt produkt eller en god tjeneste. Hvor mye penger du bruker – og hvordan du bruker dem – kan ofte avgjøre om investorene sier JA eller NEI til deg.

Bruk riktig mengde

Det finnes faktisk et noenlunde riktig svar på hvor mye penger du bør bruke for at investorer skal synes at selskapet er interessant. For et Software as a Service-selskap er f. eks. The rule of 40 en god rettesnor. Regelen sier ganske enkelt at et vellykket SaaS-selskap bør ha en omsetningsvekst og fortjenestemargin som til sammen er minst 40%. Jo høyere sum, desto mer attraktivt er selskapet.

Hvor mye omsetningen skal vokse og hvor stort underskudd selskapet skal ha er noe av det aller viktigste du som gründer kan fokusere på. Vokser selskapet for sakte vil mange tenke at du ikke tør å trykke hardt nok på gasspedalen eller at produktet ikke er godt nok. Faktisk sliter flere av gründerne jeg kjenner med å bruke nok penger; fordi de har vært ekstremt forsiktige med pengebruken i den første gründerfasen.

Så skal man heller ikke bruke for mye penger. Pengebruken må ganske enkelt stå i forhold til den veksten selskapet greier å oppnå.

Her kommer betydningen av god økonomistyring inn. Med dårlig økonomistyring har ting en tendens til å bli en del dyrere enn nødvendig, og da blir driftsmarginen dårligere og selskapet scorer dårligere på The rule of 40.

Derfor er det viktig at pengene brukes på det som skal til for å få et godt produkt og å vokse raskt nok, uten å gå på budsjettsprekker. 

Slik budsjetter du

Litt forenklet må du først bestemme hvor høy vekst du vil oppnå. Det avhenger blant annet av type produkt eller tjeneste og konkurransesituasjonen. Deretter må du finne ut hva som skal til for å oppnå denne veksten, og til slutt fordele kostnadene over en tidslinje. Summen av den prosentvise veksten og driftsmarginen bør bli over 40 hvis du skal følge denne regelen. Med ukentlig eller månedlig oppfølging greier å justere kursen og unngår kostnadsoverskridelser som trekker resultatet ned.

Zoom er blant de aller mest vellykkede SaaS-selskapene. Da selskapet ble børsnotert, viste regnskapet at det hadde brukt nøyaktig like mye penger som det hadde i brutto driftsmargin, og dermed hadde en bruttomargin på 0%. Driftsmarginen var tilnærmet 0 også de to neste årene. Poenget her er ikke at marginen var 0, men at selskapet hadde ekstremt god økonomistyring og sterk fokus på sammenhengen mellom vekst og pengebruk. Det hadde full kontroll på den ene av de to variablene i likningen(pengebruk); usikkerheten var i praksis begrenset til hvor stor vekst selskapet greide å oppnå. Også det området hadde de nok god kontroll på. Høyst sannsynlig korrigerte de kursen og omprioriterte pengebruken flere ganger etterhvert som de så hva som ga best resultater, men sørget samtidig for å bruke et riktig antall dollar hvert år.

For teknologigründere generelt, og SaaS-gründere spesielt, er Zoom definitivt et eksempel til etterfølgelse.

#gründer #startups #scaleups #investor #finansiering #RuleOf40