Hvor ofte kan du ringe til en som skylder penger?

Er du klar over at du miste inkassobevillingen hvis du ringer for ofte til en skyldner? Et nylig offentliggjort vedtak fra Finanstilsynet kaster lys over regler og risiki på dette området.

Finanstilsynet meldte 11. november at det hadde tilbakekalt Teleperformance Norge AS sin bevilling til å drive inkassovirksomhet. 

Saken startet med at Finanstilsynet i august i fjor – etter negativ medieomtale – henvendte seg til selskapet og ba om redegjørelse for dets purrerutiner. I februar fikk selskapet varsel om at Finanstilsynet ville tilbakekalle bevillingen; etter en del ytterligere korrespondanse fattet Finanstilsynet 14. juli vedtak om å kalle tilbake tillatelsen. Vedtaket ble ikke offentliggjort før nesten fire måneder senere.

Hadde bare én kunde

Teleperformance Norge har ikke vært et typisk inkassoselskap. Selskapet hadde kun én kunde – Santander Consumer Bank. Videre drev selskapet kun med telefoniske purringer – det sendte ikke ut krav til kundene på vegne av sin klient eller behandlet klientmidler. Måten de praktiserte de telefoniske purringene på, var imidlertid nok til at de ble avskiltet av tilsynsmyndighetene.

Dette dreier seg om oppfølginger av kunder som hadde misligholdt banklån. Kundene var klassifisert i ulike kategorier, i to av disse ble kundene oppringt i gjennomsnitt 2,98 og 3,04 ganger daglig i løpet av et halvt år. 619 numre ble ringt minst 35 ganger i løpet av to uker. 

Den sentrale lovregelen er inkassoloven § 8, som fastslår at all inkassovirksomhet skal skje i samsvar med god inkassoskikk. Det innebærer at det ikke skal tas i bruk inkassometoder som utsetter noen for “urimelig påtrykk, skade eller ulempe”.

Som Finanstilsynet skriver:

“Ved telefonisk kontakt med skyldner er det likevel enkelte åpenbare generelle risikoer. Blant annet må inkassoforetaket påse at kravet til god inkassoskikk overholdes ved at:

• Skyldners kontaktinformasjon er korrekt, slik at rett person nås

• Innholdet i samtalen er i samsvar med normen

• Skyldner kontaktes innenfor akseptable tidspunkter

• Skyldner ikke kontaktes så hyppig at det regnes som urimelig påtrykk 

Tilsynet fastslår at det må ha vært åpenbart for Teleperformance at instruksjonene (fra banken, som inkassoselskapet visstnok fulgte slavisk) var i brudd med det regelverket et inkassoforetak er underlagt og at det har hatt et lite bevisst forhold til hvilken påvirkning dette kan ha overfor den enkelte skyldner. Videre skriver Tilsynet at 

“Hyppigheten og lengden på tidsrommet som det er foretatt oppkall overfor enkeltpersoner i denne saken er uansett etter Finanstilsynets oppfatning langt utover hva som må anses som akseptabel pågang – uavhengig av skyldnerens subjektive situasjon og porteføljetype.”

Finanstilsynets vurderte det slik at inndragning av Teleperformances inkassobevilling var nødvendig og forholdsmessig, og at det var utilrådelig at foretaket driver inkassovirksomhet videre.

Dette er for mange

Tilsynet slår i rapporten fast blant annet hvor stort antall oppringninger som er for høyt over en lang periode, men som vanlig ikke hva som er et akseptabelt nivå.

For de som driver konsesjonsbelagt virksomhet og foretar oppringninger som kan oppleves som ubehagelige, bør Finanstilsynets rapport snarest bringes inn på styrebordet. Bransjen bør snarest også utarbeide en standard – et godt tips vil være å gjøre dette i samarbeid forbrukermyndighetene.

Selskaper i inkassobransjen kan definitivt vente økt fokus i årene som kommer mht. hvordan de forholder seg til sine oppdragsgivere og i oppfølgingen av kundene. Det vil også bli tettere oppfølging av forbrukslånsbankene, slik Finanstilsynet allerede har varslet ifm. innføring av forbrukslånsforskriften. Bankene har tidligere fått sterk kritikk fra blant andre Finanstilsynet for en rekke kritikkverdige forhold, og blir neppe mer populære når det nå fastslått at inkassopartneren til én av bankene har utsatt kunder for “urimelig påtrykk gjennom et uholdbart antall oppring” etter instruksjoner fra banken.

#forbrukslån #inkasso #kunde #Finanstilsynet #Forbrukerrådet