Finansdepartementet overkjører Finanstilsynet

Det har spisset seg til mellom Finansdepartementet og Finanstilsynet. Bare det siste året har Departementet overkjørt Tilsynet ved minst fem anledninger – og den sjette er rett rundt hjørnet.

Finanstilsynets hovedmål er å bidra til finansiell stabilitet og velfungerende markeder, noe som er viktig blant annet for at kapital og risiko skal bli effektivt fordelt og priset. Finansdepartementet har et vesentlig bredere fokus.

Det siste året har motsetningene mellom de to etatene kommet til overflaten minst seks ganger.

  1. I fjor høst anbefalte Tilsynet å stramme inn boliglånsforskriften slik at bankene ikke skulle få lov til å gi boliglån til 5 ganger inntekt. Tilsynet mente det burde reduseres til 4,5 ganger inntekter. Daværende finansminister Siv Jensen lot være å følge Finanstilsynets anbefaling om innstramming og fastslo at boliglånsforskriften virker etter hensikten.
  2. I mars i år vedtok Finansdepartementet å redusere det motsykliske bufferkapitalkravet for bankene. Kuttet var ment å motvirke en strammere utlånspraksis i bankene, noe som kunne forsterke nedgangen i norsk økonomi som følge av COVID-19. Finanstilsynets vurdering var at redusert bufferkapitalkrav ikke var nødvendig.
  3. Senere i måneden satte Finansdepartementet foten ned for Finanstilsynets forslag om å nekte bankene å utbetale utbytte. Finans Norge omtalte beslutningen slik: «Dette er en tilnærming fra finansministeren som er meget klok og skaper ro i finansmarkedene. Norske finansinstitusjoner er sitt samfunnsansvar bevisst og vil avveie de ulike hensynene i disse spørsmålene på en god måte.»
  4. Norske verdipapirforetak har i mange år hatt en særnorsk og sterk begrensning på bruken av tilknyttede agenter (selskaper eller personer som arbeider på vegne av verdipapirforetaket og under dets konsesjon) ved at de har måttet ha to ansatte for hver person som arbeider hos en tilknyttet agent. I Sverige er det flere verdipapirforetak som har mange tilknyttede agenter, for eksempel har Nord Fondkommission og Garantum ca 35 bedrifter registrert som “anknutna ombud” som det heter i Sverige. Mens Finanstilsynet mente at verdipapirforskriften burde strammes inn slik at verdipapirforetak med visse unntak kun kan ha én tilknyttet agent, vedtok Finansdepartementet i stedet å avvikle det særnorske forbudet mot å la verdipapirforetak ha flere tilknyttede agenter og forholdet ansatte på 2:1.
  5. I september meldte finansminister Jan Tore Sanner at forsikringsselskapene selv kan bestemme om de vil betale utbytte, mens Tilsynet mente at de ikke skulle kunne utbetale utbytte minst ut 2020. Tilsynet fikk imidlertid gjennomslag for at bankene ikke kan betale utbytte.
  6. Akkurat nå behandler Departementet et nytt forslag fra Tilsynet om å stramme inn på bankenes mulighet til å gi lån til boligkjøpere. Tilsynet gjentar sitt forslag fra i fjor høst om å la 4,5 ganger inntekter være den øvre grensen og vil erstatte boliglånsforskriften med en utlånsforskrift. Forslaget har fått sterk motbør, og Departementet kommer ikke til å følge forslaget om å redusere lånemulighetene til 4,5 ganger inntekten.

Tilsynsmyndighetene har noenlunde samme oppgave i ulike land, men praktiserer den forskjellig. Saken om tilknyttede agenter illustrerer dette godt. Slike samarbeidspartnere er viktig distribusjonskraft for mange verdipapirforetak i andre land, men i Norge har det inntil i vår vært en særnorsk begrensning. Når departementet valgte å fjerne regelen, var det etter en erkjennelse om at investorene får tilstrekkelig beskyttelse gjennom verdipapirlovgivningen. Verdipapirforetakene har uansett både økonomisk og konsesjonsmessig ansvar for hvordan agentene utfører jobben.

Hva blir det neste Departementet griper fatt i?

Lite ville glede meg mer enn om det er en annen særnorsk regel; nemlig at man ikke for låne ut mer enn 1 million kroner årlig gjennom plattformer for folkefinansiering. Uerfarne investorer bør få investorbeskyttelse slik de får ved kjøp av aksjer, men det er ingen grunn til at profesjonelle kunder som f. eks. en pensjonskasse  skal nektes å låne ut mer enn 1 million kroner i løpet av et år. Disse aktørene forutsettes å greie seg selv når de handler aksjer – slik burde det være også når de låner ut penger.

#Finanstilsynet #Finansdepartementet #regulatorisk #lån #boliglån #verdipapirforetak #investorbeskyttelse #politikk