Et lån er ikke nødvendigvis et lån…

Trodde du at de fleste lån er like, bortsett fra størrelsen og hva lånet skal brukes til? Det er de ikke, og reglene er forskjellige avhengig av hvordan lånet er strukturert.

Blant små bedrifter blir det stadig mer populært å låne penger via en crowdfundingplattform. Dette er “vanlige” lån; eller direktelån som de gjerne kalles. En bedrift som ønsker å låne større beløp – gjerne fra 100 millioner kroner og oppover – låner typisk ved å utstede obligasjoner. Forskjellen mellom de to typene lånefinansiering er større enn mange er klar over.

For lån som gis gjennom en crowdfundingplattform har myndighetene satt en grense på 1 millioner kroner årlig. En obligasjon er derimot ikke klassifisert som et direktelån, men som et finansielt instrument etter verdipapirhandelloven. 1 millions-begrensningen gjelder kun for lån som er formidlet gjennom plattformer for lånebasert folkefinansiering; ikke for obligasjoner. Hvis lånet er strukturert som en obligasjon er det ingen grense for hvor mye man kan investere, det kan lettere omsettes i annenhåndsmarkedet og det er mange fond som investerer i obligasjoner utstedt av norske bedrifter.

Hva er problemet?

For en del låntakere er det åpenbart et problem at meglerhusene ikke utsteder obligasjoner for så små beløp som f.eks. 5 eller 10 millioner kroner. Obligasjonsmarkedet er i praksis stengt for disse bedriftene, som dermed må benytte andre finansieringskilder som for eksempel crowdfundingplattformer. Interessen for slike investeringer vokser kraftig i Norge, men den årlige grensen på 1 million kroner setter sterke begrensninger for hvor mye kapital som faktisk er tilgjengelig på den måten. I praksis er det å gi crowdfundinglån ikke interessant for store investorer på grunn av denne regelen, dermed utelukkes mye kapital.

For långivere kan det være et problem at det ved investering i obligasjoner ofte er minstetegning på 1 million kroner – like stort beløp som maksimalgrensen for alle investeringer gjennom et helt år via crowdfundingplattformer.

For en typisk obligasjonsinvestor er det ikke aktuelt å investere i crowdfundinglån, og vice versa. Obligasjoner og crowdfundinglån passer ganske enkelt for ulike typer bedrifter og for ulike typer investorer.

Dermed faller små bedrifter litt mellom to stoler.