Viktig melding til deg som vil investere i teknologiselskaper

Vil du prøve å tjene store penger på investeringer i teknologiselskaper? Da bør du være klar over en viktig endring som har skjedd de siste 15-20 årene!

Tidligere ble de beste teknologiselskapene børsnotert så tidlig at du kunne gjøre en fantastisk investering ved å kjøpe aksjer den dagen selskapet ble børsnotert. For eksempel var Amazon verdsatt til 438 millioner dollar da selskapet ble børsnotert i 1997. I dag er Amazons aksjekurs ca 1000 ganger høyere enn da selskapet gikk på børs. Chartet nedenfor viser Amazons aksjekurs siden selskapet ble børsnotert, indeksert mot S&P500. (Kilde: Infront)


Nå venter teknologiselskapene lengre med børsnotering, noe som betyr at store deler av avkastningspotensialet er tatt ut når du kan kjøpe aksjen på børs. Eksempelvis var Facebook ved børsnoteringen i 2012 priset mer enn 200 ganger høyere enn det Amazon var ved sin børsnotering. Facebooks aksjekurs er nå ca 5 ganger høyere enn da selskapet ble børsnotert. Aksjen har steget vesentlig mer enn den generelle børsoppgangen i perioden (se chart fra Infront nedenfor) men ikke i nærheten av hva investorer som kjøpte f. eks. Amazon rett etter børsnoteringen har kunnet oppnå.


Hvorfor venter selskapene lengre før de går på børs?

Statens pensjonsfond utland – bedre kjent som oljefondet – har i et brev til Finansdepartementet redegjort for sine erfaringer med investeringer i unoterte selskaper hvor styret har uttrykt en intensjon om å søke børsnotering. Oljefondet peker på at private selskaper de siste årene har kunnet hente inn kapital i en størrelsesorden som tidligere kun har vært tilgjengelig for børsnoterte selskaper. 

  • En viktig grunn er at det har kommet alternative tilbydere av langsiktig risikokapital, som statlige investeringsfond, store institusjonelle investorer, aktive eierfond og andre store selskaper. 
  • Den teknologiske utvikling kan også være en forklaring ved at det har blitt lettere for private selskaper og investorer å finne hverandre, blant annet gjennom fremveksten av et annenhåndsmarked for aksjer i unoterte selskaper.
  • I tillegg har flere typer investorer mulighet til å investere i private aktiva enn tidligere.

Mens tilgang på nødvendig kapital til å videreutvikle selskapet tidligere var viktigste grunn til børsnotering, benytter mange gründere nå muligheten til å selge en del av aksjene når selskapet børsnoteres. De skaffer kapitalen tidligere og utvikler selskapet mer før det børsnoteres, og børsnoteringen blir exitmuligheten som sikrer dem økonomisk for resten av livet.

Hva betyr dette for deg som ser etter de virkelig store avkastningsmulighetene?

Sannsynligheten er stor for at tiden da du kunne kjøpe teknologiaksjer i forbindelse med børsnotering, og mangedoble investeringen på kort tid, er over. Ser du etter slike avkastningsmuligheter, bør du vurdere å gå inn i selskaper før de børsnoteres. 

Som oljefondet pekte på finnes det et annenhåndmarked for unoterte aksjer. I Norge eksisterer det en NOTC-liste som er en markedsplass for unoterte aksjer. NOTC AS eies av Oslo Børs og er satt i system selv om det ikke er en børs. Nordnet er et av meglerhusene hvor det er tilrettelagt for handel i aksjer som ikke er børsnoterte, både for norske, svenske og amerikanske selskaper.

Crowdfundingselskaper er forholdsvis nytt i Norge, men blir stadig mer populære. Gjennom crowdfundingplattformer som Dealflow, Folkeinvest og Around kan du kjøpe aksjer i selskaper som er på et forholdsvis tidlig stadium.

Og til slutt: Denne artikkelen er naturligvis ikke noe råd om investering, men kanskje til inspirasjon for noen. Hvordan du bør plassere penger bør du spørre en rådgiver om, og husk at risikoen ved investeringer i slike selskaper er stor.